ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านการวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ 1/2565
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านการวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ 1/2565

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อระดับ ปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อระดับ ปวช./ประกาศนียบัตร/ปวท./อนุปริญญา/ ปวส.
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ 1/2565

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ 1/2565

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)/อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ 1/2565

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ 1/2565

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)/อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
สถานที่สอบและห้องสอบ

 

ระดับปริญญาตรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สถานที่สอบและห้องสอบ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ 1/2565

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ 1/2565

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 ระดับ ปริญญาตรี


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 ระดับ ปวช./ปวท./อนุปริญญา/ปวส.

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ 1/2565

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ 1/2565